Forretningsbetingelser

Disse almene forretningsbetingelser gør sig gældende for alle aftaler med Shopifiers (herefter benævnt sit virksomhedsnavn "ADVERTIZE ApS") og indeholder vigtige oplysninger. Medmindre vilkårerne i disse almene forretningsbetingelser udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårerne i disse betingelser gældende.

Senest opdateret d. 22. december 2023. Version 1.21.

Definition
Under disse vilkår og betingelser, er følgende indforstået:
"Virksomheden" henviser i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser til ADVERTIZE ApS (CVR-nummer: 41803088).
"Kunde" betyder i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

Juridisk status
Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Tilbud
Alle tilbud fremsendt af ADVERTIZE ApS er gældende i en periode på 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Accept af tilbud, der modtages af ADVERTIZE ApS efter udløbet af acceptfristen, er ikke bindende for ADVERTIZE ApS, medmindre ADVERTIZE ApS meddeler Kunden andet.

Ordre
Bestilling af hjemmeside, eller andre varer (såsom klippekort) eller serviceydelser er forpligtende, så snart at tilbuddet er godkendt og bekræftet. Efter indgåelse af aftale, kan dette ikke annulleres eller tilbagetrækkes. I enkelte tilfælde kan ADVERTIZE ApS vælge at tilbyde at ophæve ordren mod et gebyr på 25% af den totale ordreværdi.

Priser
Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.

Den aftalte timepris er gældende for konsulentydelser, der udføres indenfor den pågældende arbejdstid. ADVERTIZE ApS har arbejdstid mellem kl. 09 og kl. 16 fra mandag til fredag, eksklusive weekend, helligdage og ferie.

Ved udførsel af konsulentydelser udenfor den pågældende arbejdstid, beregnes der et tillæg der bestemmes efter tidspunkt og opgavens natur. Herunder er de gældende bestemmelser for tillæg. "arbejdsdage" henviser til dagene, hvor ADVERTIZE ApS har åbent. "Hastesag" henviser til opgaver som kræver akut handling.

Tillæg A) På arbejdsdage: 50% af den aftalte timepris.
Tillæg B) Udenfor arbejdsdage: 100% af den aftalte timepris.
Tillæg C) Hastesag: 150% af den aftalte timepris.

Ved udførsel af konsulentydelser med klippekort gør det sig gældende, at eventuel beregning af tillæg sker i form af klip.

Ved eventuel beregning af tillæg skal kunden have accepteret det pågældende tillæg.

Ved betaling i anden valuta end DKK, vil der altid blive faktureret den på fakturadatoens gældende vekselkurs medmindre andet er aftalt på forhånd.

Fakturering
Alle ordrer faktureres 100%, før at arbejdet påbegyndes medmindre andet er aftalt på forhånd. Ved større projekter aftales individuelle betalingsrater.

Betaling
Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved en væsentlig forsinkelse af en betaling eller kontinuerlige forsinkelser af betalinger forbeholder ADVERTIZE ApS sig retten til at standse arbejdet indtil der modtages betaling. Ved aftale om hosting af hjemmeside forbeholder ADVERTIZE ApS sig retten til at ophæve adgang til hjemmesiden indtil der modtages betaling.

Forsinkelse
Skulle det ske, at en aftalt deadline overskrides eller ikke afleveres til tiden, kan Kunden skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Ønskes dette ikke, er Kunden berettiget til at annullere aftalen fuldstændig. Såfremt aftalen annulleres, tilhører alt arbejde udført for Kunden derefter ADVERTIZE ApS. ADVERTIZE ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

Rettigheder til arbejdet
Alle rettigheder til det udførte arbejde tilhører ADVERTIZE ApS, indtil Kunden har betalt alle udestående beløb fuldt ud. I denne periode har Kunden ingen brugsrettigheder til arbejdet. Når Kunden har opfyldt deres betalingsforpligtelser, vil ejerskabet til arbejdet blive overført til Kunden. Benytter Kunden det udførte stykke arbejde, inden at fakturaen er betalt, anses dette som et brud på ADVERTIZE ApS’ ophavsret, og Kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ADVERTIZE ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ADVERTIZE ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

Klippekort
Ethvert klippekort udstedt til kunden af ADVERTIZE ApS er gyldigt i 6 måneder medmindre at andet er aftalt. Ved overskridelse af klippekortets gyldighed kan klippekortet fornyes ved anmodning og eventuel betaling i tilfælde af at klippekortets salgspris har ændret sig.

Samarbejde og kommunikation
Begge parter forpligter sig til at opretholde en åben og effektiv kommunikation. Eventuelle spørgsmål, anmodninger eller vigtige beslutninger skal kommunikeres skriftligt. Møder og diskussioner kan arrangeres efter behov for at sikre projektets fremdrift.

Ændringer i arbejdets omfang
Hvis kunden ønsker at ændre projektets omfang eller krav, skal dette anmodes skriftligt. ADVERTIZE ApS vil herefter evaluere anmodningen, og levere en revideret projektplan og prisestimat inden for en rimelig tidsramme, hvis anmodningen godkendes. Kunden skal godkende  enhver ændring i projektets omfang og pris, før arbejdet påbegyndes.

Tavshedspligt og referencer
Begge parter forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne aftale. Eventuelle fortrolige oplysninger, der udveksles mellem parterne, skal holdes fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden skriftlig samtykke fra den anden part.

ADVERTIZE ApS har ret til at opgive kunden og projektet som reference i forbindelse med markedsføring.

Ansvar
ADVERTIZE ApS fraskriver sig ansvar for indirekte tab, følgeskader og tab af data. ADVERTIZE ApS' ansvar for eventuelle fejl eller mangler i tjenesterne er begrænset til det beløb, der er faktureret for den pågældende tjeneste.

Kunden er eneansvarlig for indholdet og nøjagtigheden af de materialer, der leveres til ADVERTIZE ApS. Kunden garanterer, at indholdet ikke er krænkende, ulovligt eller på anden måde overtræder tredjeparts rettigheder.

Kunden forstår og accepterer, at eventuelle tjenester eller materialer, der leveres af tredjepartsleverandører i forbindelse med dette projekt, er uden for ADVERTIZE ApS' kontrol. ADVERTIZE ApS fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne tredjepartsleverede ydelser eller varer.

Beskyttelse af adgangsoplysninger
Kunden er fuldt ud ansvarlig for at beskytte og opretholde fortroligheden af alle adgangsoplysninger, herunder brugernavne og adgangskoder, der er tildelt til brug af tjenesterne.

Opsigelse
For aftaler vedrørende Meta Ads og Google Ads er der en opsigelsesperiode på 3 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden opsigelsesperiode. I tilfælde af at kunden misligholder nærværende betingelser, eller at kunden bliver insolvent eller går konkurs, kan aftalen dog ophæves øjeblikkeligt.

Resultater og garanti
ADVERTIZE ApS yder ingen garantier eller løfter om specifikke resultater eller afkast ved brug af annonceringstjenester som Google Ads og Meta Ads. Effektiviteten af annonceringskampagner kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder markedets konkurrence, ændringer i algoritmer og målgruppens adfærd. Kunden erkender, at resultatet af annonceringsindsatsen ikke kan garanteres, og at eventuelle manglende resultater eller økonomiske tab ikke kan tillægges ADVERTIZE ApS' ydelser eller rådgivning. Kunden accepterer fuldt ud risikoen forbundet med annonceringskampagner og forstår, at der ikke vil blive ydet nogen form for økonomisk kompensation eller refusion i tilfælde af utilfredsstillende resultater. Det er vigtigt for Kunden at være opmærksom på, at annoncering er forbundet med en vis grad af usikkerhed, og ADVERTIZE ApS fraskriver sig ethvert ansvar for resultater eller manglende resultater i forbindelse med annonceringstjenester.

Force majeure
ADVERTIZE ApS kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der måtte skyldes force majeure. Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som ADVERTIZE ApS ikke kunne have forudset, da tilbud blev fremsendt, aftales en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Lovvalg og tvister
Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.

Enhver tvist om aftalen skal forsøges løst i mindelighed. Lykkes det ej parterne at komme til enighed, efter en begæring om forhandling er skriftlig fremsat med henvisning til nærværende vilkår og betingelser, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole og skal afgøres endeligt ved Retten i Esbjerg.

Oversættelser
Hvis disse vilkår og betingelser er oversat til andre sprog, vil den danske version have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse eller tvetydighed mellem de forskellige sprogversioner.

Opdateringsprocedure
ADVERTIZE ApS forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser. Kunden vil blive informeret om eventuelle ændringer skriftligt. Ved fortsat brug af tjenesterne efter ændringerne anses kunden for at have accepteret de opdaterede vilkår og betingelser.

Ugyldige bestemmelser
Såfremt enkelte af ovenstående bestemmelser erklæres ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. De ugyldige bestemmelser erstattes af den gyldige bestemmelse, der kommer nærmest hensigten i den ugyldige bestemmelse.

2024 © Shopifiers. En del af ADVERTIZE ApS. Alle rettigheder forbeholdes.
Forretningsbetingelser